Soudržnost, spravedlnost, pravda!
Prosím, abyste se milovali,
dobrých násilím tlačiti
nedali a pravdy
každému přáli.

Přišel jsem do Kostnice... Proste tedy Boha, aby mi dal stálost, protože mnoho protivníků a silných povstává proti mně... Ale ničeho z toho se nebofím, ani neobávám, doufaje, že po veliké bitvě bývá veliké vítězství a po vítězství větší odměna a větší zahanbení pronásledovatelů.
List M.].Husa z Kostnice

Memorandum o porozumění

mezi Církví československou husitskou
zastoupenou ThDr. Tomášem Buttou, patriarchou

a

Městem Konstanz,
zastoupeným Horstem Frankem, primátorem města

Úvodem
Město Konstanz si v letech 2014 až 2018 připomene 600. výročí kostnického koncilu konaného v letech 1414 až 1418. V jeho rámci chce Město Konstanz celkově uctít osobnost a působení Jana Husa. Bude mu věnován rok 2015, který se stane „Rokem spravedlnosti".

Církev československá husitská má velký zájem na komplexní prezentaci osobnosti Jana Husa a na ocenění jeho významu jako reformátora. Vzhledem ke členství v Ekumenické radě církví a Společenství evangelických církví v Evropě je pro ni důležité, aby jméno Jana Husa bylo připomínané na bázi ekumenické myšlenky.

Jan Hus, jehož učení bylo v mnohém inspirováno Johnem Wicliffem a posléze se stalo důležité i pro Martina Luthera, byl významnou evropskou osobností. Jeho osobu, stejně jako osobu jeho souputníka a přítele Jeronýma Pražského, je nutné 600 let po jejich působení dostatečně ocenit. Obě strany zúčastněné na tomto memorandu jsou zajedno v tom, že právě osoba Jana Husa je příkladem ekumenického působení a soužití v toleranci. Město Konstanz se staví čelem ke svým dějinám i k neblahým událostem, které se vyhrotily upálením Jana Husa a Jeronýma Pražského.

Při setkání uskutečněném dne 24. dubna 2012 v prostorách Církve československé husitské v Praze byly projednány tři projekty, které budou společně dále rozpracovány:

1. „Cesta ke smíření" – socha Jana Husa
Církev československá husitská nabízí Městu Konstanz umístit v něm jako vzpomínku na Jana Husa jeho sochu. Socha v tomto městě je významnou součástí plánované „Cesty ke smíření" Církve československé husitské. Ve spolupráci se Střední průmyslovou školou kamenickou a sochařskou v Hořicích by měly být podobné objekty instalovány v různých městech, která mají vztah k Janu Husovi.

Město Konstanz s tímto záměrem souhlasí. Umístění sochy, realizace projektu a zastoupení Města Konstanz v porotě budou předmětem samostatné dohody.

2. Vzpomínkové místo Husinec
Záměrem Církve československé husitské je zvýšit veřejné povědomí o městě Husinec jako místě narození Jana Husa a o zdejším památníku a přiblížit zde formou výstavy Jana Husa a historii jeho působení v evropském kontextu.

Město Konstanz tento záměr podporuje a zařadí Husinec a památník do svých publikací a záměrů plánovaných v souvislosti s Janem Husem.

3. Telemost/Telebrücke dne 6. července 2015
Dne 6. července 2015 by měly být všechny vzpomínkové pouti a bohoslužby připomínající Jana Husa (mj. v Husinci, Táboře, Praze) v České republice a ve Městě Konstanz propojené telemostem. Cílem je zprostředkování nejrůznějších pietních akcí v médiích lidem, kteří se jich přímo neúčastní. Město Konstanz tento záměr podporuje a bude v německých médiích/televizních stanicích působit ve smyslu zapojení se do spolupráce s Českou televizí.

4. Další postup
Toto memorandum je základem další spolupráce mezi Církví československou husitskou a Městem Konstanz a symbolizuje význam vzpomenutí Jana Husa v rámci výročí konání kostnického koncilu.

Projekty budou konkretizovány a společně rozpracovány v nejbližších měsících. V následujícím čase bude rovněž rozhodnuto o nákladech s nimi souvisejících, o jejich hrazení a zapojení státních i nestátních institucí České republiky, vlády spolkové země Baden-Württemberg, vlády Spolkové republiky Německo a Evropské komise.

Konstanz, Praha,
6. 7. 2012

signováno

Horst Frank, primátor Města Konstanz
Dr. Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské

Číst dál: Memorandum o porozumění mezi CČSH a městem Kostnice Číst dál: Memorandum o porozumění mezi CČSH a městem Kostnice

Memorandum porozumění

mezi Pražskou diecézí Církve československé husitské
zastoupenou biskupem Doc. ThDr. Davidem Tonzarem, Th. D.

a

městem Kostnice zastoupeným vrchním starostou Horstem Frankem

Preambule

Město Kostnice připomíná v letech 2014 – 2018 u příležitosti 600 let výročí Kostnického koncilu 1414 – 1418. V tomto rámci plánuje město Kostnice ocenit osobnost a působení Jana Husa. Rok 2015 je mu věnován a nazván „Rokem spravedlnosti".

Pražská diecéze CČSH má velký zájem podrobně představit osobnost Jana Husa a ocenit jeho význam jako reformátora. Pro CČSH je velmi důležité, že vzpomínka na Jana Husa stojí na ekumenických základech. Zároveň by chtěla seznámit co nejširší veřejnost s životem a působením reformátora.

Jan Hus, jehož učení bylo inspirováno Janem Viklefem a ovlivněno Martinem Lutherem, byl významnou evropskou osobností. Jeho osobnost a též i jeho společník a přítel Jeroným Pražský patří k velkému ocenění. Obě části Memoranda k podpisu se shodují, že právě osobnost Jana Husa je příkladem pro ekumenické působení a pro společný život v toleranci jak mezi církvemi, tak ve společnosti. Město Kostnice zaujímá postoj k událostem a k upálení Jana Husa a Jeronýma Pražského.

Při setkání 24.4.2012 v Praze se projednávaly následující projekty, které by měly být společně dále sledovány:

1) Každoroční oslava na Krakovci a putování z Krakovce do Bernau
Každý rok pořádá Pražská diecéze CČSH v Krakovci před 6. červencem vzpomínkovou bohoslužbu pro Jana Husa doprovázenou kulturním programem. 6. července putují Češi a Němci společně z Krakovce přes německo-české hranice do Bernau. Město Kostnice zařadí toto putování do organizačního katalogu na výroční koncil a pokusí se ho propojit s ostatními událostmi.

2) Po stopách Jana Husa – propojení jednotlivých turistických projektů
Město Kostnice plánuje v rámci výročí koncilu speciální prohlídky k Janu Husovi a Jeronýmu Pražskému stejně jako jedinečné vylíčení a zprostředkování míst v Kostnici, která mají k oběma reformátorům vztah. Přitom je v plánu realizace App aplikace a použití QR-kódů. Též v Praze se těmito prostředky pracuje na cestě pro Jana Husa. Podepsané osoby se shodují, že nabídky v Kostnici a v Praze mají být spolu propojeny, aby umožnily uživatelům široký přístup k Janu Husovi. Pro Pražskou diecézi CČSH je možné nabídnout cestu z Krakovce do Prahy též jako ostatní cesty, které se týkají Jana Husa. Město Kostnice je toto ochotno přijmout na výročním programu.

3) Husovo oratorium od Richarda Pachmana
K výročí v roce 2005 v Praze poprvé uvedl skladatel Richard Pachman s dvěma sbory, z nichž jeden sbor je z CČSH, a s 15 herci Husovo oratorium. Oratorium, které se zakládá na dopisech od Jana Husa, má být znovu uvedeno v Praze v roce 2015. Během výročí je možné v Kostnici divadelní vystoupení s německým překladem. Obě strany domluví další zkoušku.

4) Husův institut teologických studií v Praze (HITS)
HITS a spolupracující vzdělávací instituce (vedení: pražský biskup) by chtěly oslavit výročí se studujícími v ekumenické a zahraniční spolupráci. Studující jsou pozváni k projektu „Studenti čtou Husa" společně s ostatními studujícími v zemi. Město Kostnice vítá tento projekt a bude mu u vysokých škol pro podporu dělat reklamu. Konkrétní dohody mezi oběma podepsanými budou následovat.

5) Další ujednání
Toto Memorandum je základ pro další spolupráci mezi Pražskou diecézí CČSH a městem Kostnice a ukazuje důležitost vzpomínky na Jana Husa a Jeronýma Pražského v rámci výročí koncilu.

Projekty budou v následujících měsících konkretizovány a společně dále rozvíjeny.

Kostnice, signováno

Horst Frank
vrchní starosta město Kostnice

Praha, signováno

Doc. ThDr. David Tonzar, Th.D.
biskup Pražské diecéze
Církev československá husitská

Memorandum o spolupráci
mezi
CÍRKVÍ ČESKOSLOVENSKOU HUSITSKOU
a
AGENTUROU HELPTOUR

Církev československá husitská (CČSH)
IČO 00445185
Wuchterlova 5, 166 26 Praha 6

a

Helptour – Agentura pro rozvoj cestovního ruchu
IČO 65471318
Budějovická 73, 142 00 Praha 4

vyhlašují

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI V OBLASTI KOMUNIKACE ODKAZU KŘESŤANSTVÍ DOMA I V ZAHRANIČÍ

Preambule

Spolupráce je oběma stranami vnímána ve snaze přistoupit k formulaci dlouhodobějších vizí vážících na společenský vývoj ve společnosti tak, aby byly pojmenovány i ty problémy, které se vztahují k celému dění ve společnosti na pozadí dějinného vývoje křesťanství na našem území. Jedná se především o příležitost vznášet a přinášet, iniciovat dialog ve společnosti s odkazem na význam a úlohu křesťanských kořenů a působení celé řady osobností, které formulovali a měli vliv na vývoj politický, kulturní, společenský, ale i duchovní v kontextu národním, ale i mezinárodním. V dnešním ekonomizujícím se světě jde o impuls po hledání širšího kontextu problémů, jež v naší společnosti generují vnitřní i vnější okolnosti vývoje, hlubší pochopení příčin těchto problémů a na odkazu dějin a osobností hledat jak přispívat k národní identitě, zejména v rámci Evropy, ale i identitě křesťanství a židovství, ve vztahu k jiným náboženstvím.

Církev československá husitská vznikla na počátku 20. století z hnutí katolického modernismu. Hlásí se k odkazu české reformace – Mistra Jana Husa, husitů a českýchbratří. V jejím programu došlo k určitémusouznění s názory T. G. Masaryka o vyzdvižení humanitních hodnot české reformace a významu náboženství pro moderního člověka.Církev československá husitská má bohatě rozvinutou ekumenickou práci: styk s mnoha českými a zahraničními církvemi, má bohatou spolupráci s katolickou církví a nekatolickými církvemi. Významnou měrou se podílí na formulování postojů jak k otázkám věrouky, tak ale i společenského dění u nás i v zahraničí. Význam, je i nepřímá účast v oblasti školství, vědy a v těsné součinnosti s církvemi na našem území vytváří prostor komunikaci k tématům křesťanství, církevních dějin a dalších společenských témat. Aktivně se podílí na pořádání celé řady církevních, společenských akcí jak na celostátní, tak i na regionální a místní úrovni.

Agentura HELPTOUR je specializovanou agenturou zaměřenou na podporu cestovního ruchu. Byla založena v roce 1995. Hlavním odborným tématem je od roku 2005 téma církevní turistiky na našem území. V tomto segmentu cestovního ruchu v souvislosti s projekty vzdělávání průvodců a MAGNI cesty s příběhem spolupracuje s celou řadou subjektů působících v cestovním ruchu a poznávacím turismu, vzdělávacími a vědeckými institucemi v oblasti historie, místní a regionální samosprávu a ústředními orgány státní správy.

Všeobecná ustanovení

1) Účelem tohoto memoranda je vytvoření rámce pro ustavení platformy pro koordinaci a spolupráci v oblasti podpory rozvoje církevníturistiky a v souvislosti s pořádáním oslav a připomenutí významných výročí spojených s křesťanskými dějinami na našem území.
2) Spolupráce se bude rozvíjet v oblastech společných oběma smluvním stranám, tedy křesťanských výročí, církevních památek a podpoře duchovní tradic jak doma, tak i v zahraničí.
3) Spolupráce bude organizována agenturou Helptoura Církví československou husitskou.

HLAVNÍ TEMA SPOLUPRÁCE

1. Organizace a propagace kulturních a duchovních doprovodných akcí v letech 2013, 2014 a 2015 ve vztahu k výročí upálení M.J.Husa.
2. Spolupráce na podpoře domácího cestovního ruchu
3. Spolupráce na příjezdovém cestovním ruchu do ČR

Detailní přehled činností spolupráce je uveden v příloze Memoranda.

ČLÁNEK 1
Účel

1.1 V rámci tohoto Memoranda hodlají zúčastněné strany podporovat vzájemnou spolupráci, která bude zaměřena zejména na sestavení střednědobého výhledu akcí na tři roky a sestavení „Plánu významných výročí spojených s duchovním odkazem dějin křesťanství". Ten se stane podkladem pro komunikační plán zaměřený na návštěvy památných míst s tématikou církevní turistiky. Akce, které budou do plánu zařazeny, budou vybrány s důrazem na zájem zachování kulturního dědictví a rozvoje tradic na území České republiky a v zájmu dalšího zvyšování úrovně vnímání historických kulturních tradic.
1.2 Smluvní strany vytvoří podmínky, aby organizace a orgány místní samosprávy, které se na organizování akcí podílí, nebo pořádají akce, zvážily možnost zapojit se do aktivit, které mají církevní tradice na našem území v rámci komunikace vzešlé z tohoto memoranda účastnit.
1.3 Při pořádání vybraných kulturních, náboženských a společenských akcí, které jsou zařazeny do Plánu uvedeného v bodě 1.1 . Vybrané akce zařazené v Plánu budou prezentovány pod společnou značkou MAGNI, značky církevní turistiky na našem území.
1.4 Zvláštní pozornost bude věnována pořádání akcí s cílem efektivní prezentace a propagace jednotlivých destinací České republiky v rámci projektu církevní turistiky, se zvláštním zaměřením na propagaci duchovního odkazu reformace a památek v majetkuCČSH.

ČLÁNEK 2
Oblasti kooperace a spolupráce

2. 1 Vzájemná spolupráce mezi smluvními stranami bude zahrnovat následující oblasti:
Pravidelná setkání pracovního týmu.
Sdílení informací o možnostech podpory rozvoje církevní turistiky v souvislosti s významnými výročími.
Sdílení informací o pořádání náboženských, kulturních a společenských akcí v návaznosti na cíle Memoranda.
Podpora cestovních kanceláří a organizátorů zájezdů formou udělení autorských práv k vydání katalogu církevních památek a pamětihodností
Prezentace MAGNI v rámci komunikace a prezentace tištěných, tak i digitálních medií.
Organizování vzdělávání pracovníků cestovního ruchu v oblastech náboženství, historie a církevních památek.
Hlavním komunikačním nástrojem pro organizaci výletů je www.magni.cz, kde je jednak umístěna nabídka aktuálně vyhlášených výletů jednak bude k dispozici jednoduchý registrační formulář.

2.2 Další oblasti spolupráce
Další oblasti spolupráce je možné dohodnout dle aktuálních projektů a potřeby.

ČLÁNEK 3
Provádění

3.1 K realizaci Memoranda zúčastněné strany vytvoří společný pracovní tým ustavený na základě tohoto Memoranda. Ten posoudí a rozpracujerealizaci Memoranda do konkrétních podmínek na období jednoho roku ve formě Ročního plánu. Roční plán bude obsahovat zejména výběr akcí na následující kalendářní rok a výhled na další tři roky. Po posouzení a schválení statutárními orgány smluvních stran se Plán stává závazným a bude rozpracován do Komunikačního plánu MAGNI. Statutární orgán tento Plán schválí v termínu nejpozději do 30. 9. předchozího roku.

3.2 Pracovní skupinu zřizuje ředitel agentury HELPTOUR a je složena ze zástupců stran Memoranda a dalších vybraných expertů a odborníků. Pracovní tým se schází dle potřeby, minimálně však jedenkrát za rok, nebo na žádost kterékoliv ze zúčastněných stran Memoranda. O jednání společné pracovní skupiny bude vyhotoven zápis, který signují členové pracovní skupiny.

V Praze 2.7.2012

Signováno

Církev československá husitská
Agentura Helptour

Výročí upálení Mistra Jana Husa si nepřipomínáme pouze v České republice a není to událost významná pouze pro církve. Význam Husových myšlenek dalece přesahuje rámec naší země, a proto Církev československá husitská, která vede projekt Husovské trienium, navazuje spoupráci s řadou církevních i necírkevních subjektů doma i v zahraničí.

Tato spolupráce se odehrává jak v podobě společných projektů, tak i vzájemné podpory vlastních akcí a programů. Memoranda o spolupráci, která CČSH podepisuje se svými partnery shrnují, jak budou tyto subjekty společně slavit připomínku 600. výročí smrti M. Jana Husa.

Podepsaná Memoranda o spolupráci v rámci Husovského trienia

Projekt Husovského trienia se zrodil počátkem roku 2012 s ohledem na blížící   se 600. výročí Mistra Jana Husa. Husovské trienium slavnostně vyhlásil při tradiční bohoslužbě v Betlémské kapli 6. července 2012 patriarcha Církve československé husitské ThDr. Tomáš Butta jako tři roky příprav na 600. výročí upálení Mistra Jana Husa v Kostnici. Organizaci a iniciaci Husovského trienia má v Církvi československé husitské Komise CČSH pro jubileum M. J. Husa v r. 2015. 

Husovské trienium získalo své

- motto: "Prosím vás, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli!" (Husův list z Kostnice Celému českému národu)

- heslo: SOUDRŽNOST, SPRAVEDLNOST, PRAVDA

- logo: zpodobnění M. J. Husa  od Františka Bílka

Církev československá husitská si uvědomuje význam M. J. Husa v širokém ekumenickém kontextu. Doufá proto ve spolupráci na tomto projektu s církvemi v ČR i zahraničí, ale i dalšími organizacemi. Proto na počátku trienia podepsala Memoranda o spolupráci s městem Kostnice a se Společenstvím měst s husitskou minulostí a tradicí a spolu s dalšími církvemi a federací židovských obcí v ČR i s agenturou Help Tour. 

V rámci uzavřených memorand o spolupráci se dílčí projekty  svázané s výročím uskuteční v následujících třech letech a vyvrcholí slavnostmi v r. 2015. Zajímavou vazbou je rok 2013, kdy si připomínáme 1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu. Význam této události úzce spojené s počátky křesťanství na našem území, s jehož dějinami je svázán i Hus jako reformátor církve, nemůže nechat ani Husovské trienium bez povšimnutí.

V rámci trienia se uskuteční řada jednorázových i v jednotlivých letech opakovaných  akcí a projektů různé povahy: kulturní, vědecké, sportovní, určené pro různé věkové skupiny. Z podporovaných projektů zde uvádíme tříletý projekt  Studenti čtou Husa.

Součástí projektu bude vytvoření internetové databáze Husových textů nejen pro výše zmíněný projekt a též "husovské encyklopedie", která bude průběžně vznikat.

 

Pořadateli dílčích akcí a projektů jsou náboženské obce, diecéze, instituce i celá CČSH. Husovo výročí si připomenou i další církve vlastními nebo společnými ekumenickými aktivitami, výročí nezůstane nepovšimnuto ani městem Kostnice, ale i dalšími městy v rámci Společenství měst s husitskou minulostí  a tradicí, ale i dalších měst, obcí, spolků a institucí v ČR.  

Husovské trienium je projekt otevřený a zve ke spolupráci všechny, kteří si uvědomují a chtějí aktuálně připomenout či nalézt význam M. J. Husa.   

 

Kalendář akcí

únor 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Události

Žádné události

Komentáře

Mapa událostí
loaderPartneři projektu

reformace konstanz koncil stredovek ccsh 60 Hus banner

Uvedená práce (obsah) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora licenci 3.0 Česko, práva CČSH

Powered by OpenSys