Soudržnost, spravedlnost, pravda!
Prosím, abyste se milovali,
dobrých násilím tlačiti
nedali a pravdy
každému přáli.

Přišel jsem do Kostnice... Proste tedy Boha, aby mi dal stálost, protože mnoho protivníků a silných povstává proti mně... Ale ničeho z toho se nebofím, ani neobávám, doufaje, že po veliké bitvě bývá veliké vítězství a po vítězství větší odměna a větší zahanbení pronásledovatelů.
List M.].Husa z Kostnice

Memorandum o spolupráci
mezi
CÍRKVÍ ČESKOSLOVENSKOU HUSITSKOU
a
AGENTUROU HELPTOUR

Církev československá husitská (CČSH)
IČO 00445185
Wuchterlova 5, 166 26 Praha 6

a

Helptour – Agentura pro rozvoj cestovního ruchu
IČO 65471318
Budějovická 73, 142 00 Praha 4

vyhlašují

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI V OBLASTI KOMUNIKACE ODKAZU KŘESŤANSTVÍ DOMA I V ZAHRANIČÍ

Preambule

Spolupráce je oběma stranami vnímána ve snaze přistoupit k formulaci dlouhodobějších vizí vážících na společenský vývoj ve společnosti tak, aby byly pojmenovány i ty problémy, které se vztahují k celému dění ve společnosti na pozadí dějinného vývoje křesťanství na našem území. Jedná se především o příležitost vznášet a přinášet, iniciovat dialog ve společnosti s odkazem na význam a úlohu křesťanských kořenů a působení celé řady osobností, které formulovali a měli vliv na vývoj politický, kulturní, společenský, ale i duchovní v kontextu národním, ale i mezinárodním. V dnešním ekonomizujícím se světě jde o impuls po hledání širšího kontextu problémů, jež v naší společnosti generují vnitřní i vnější okolnosti vývoje, hlubší pochopení příčin těchto problémů a na odkazu dějin a osobností hledat jak přispívat k národní identitě, zejména v rámci Evropy, ale i identitě křesťanství a židovství, ve vztahu k jiným náboženstvím.

Církev československá husitská vznikla na počátku 20. století z hnutí katolického modernismu. Hlásí se k odkazu české reformace – Mistra Jana Husa, husitů a českýchbratří. V jejím programu došlo k určitémusouznění s názory T. G. Masaryka o vyzdvižení humanitních hodnot české reformace a významu náboženství pro moderního člověka.Církev československá husitská má bohatě rozvinutou ekumenickou práci: styk s mnoha českými a zahraničními církvemi, má bohatou spolupráci s katolickou církví a nekatolickými církvemi. Významnou měrou se podílí na formulování postojů jak k otázkám věrouky, tak ale i společenského dění u nás i v zahraničí. Význam, je i nepřímá účast v oblasti školství, vědy a v těsné součinnosti s církvemi na našem území vytváří prostor komunikaci k tématům křesťanství, církevních dějin a dalších společenských témat. Aktivně se podílí na pořádání celé řady církevních, společenských akcí jak na celostátní, tak i na regionální a místní úrovni.

Agentura HELPTOUR je specializovanou agenturou zaměřenou na podporu cestovního ruchu. Byla založena v roce 1995. Hlavním odborným tématem je od roku 2005 téma církevní turistiky na našem území. V tomto segmentu cestovního ruchu v souvislosti s projekty vzdělávání průvodců a MAGNI cesty s příběhem spolupracuje s celou řadou subjektů působících v cestovním ruchu a poznávacím turismu, vzdělávacími a vědeckými institucemi v oblasti historie, místní a regionální samosprávu a ústředními orgány státní správy.

Všeobecná ustanovení

1) Účelem tohoto memoranda je vytvoření rámce pro ustavení platformy pro koordinaci a spolupráci v oblasti podpory rozvoje církevníturistiky a v souvislosti s pořádáním oslav a připomenutí významných výročí spojených s křesťanskými dějinami na našem území.
2) Spolupráce se bude rozvíjet v oblastech společných oběma smluvním stranám, tedy křesťanských výročí, církevních památek a podpoře duchovní tradic jak doma, tak i v zahraničí.
3) Spolupráce bude organizována agenturou Helptoura Církví československou husitskou.

HLAVNÍ TEMA SPOLUPRÁCE

1. Organizace a propagace kulturních a duchovních doprovodných akcí v letech 2013, 2014 a 2015 ve vztahu k výročí upálení M.J.Husa.
2. Spolupráce na podpoře domácího cestovního ruchu
3. Spolupráce na příjezdovém cestovním ruchu do ČR

Detailní přehled činností spolupráce je uveden v příloze Memoranda.

ČLÁNEK 1
Účel

1.1 V rámci tohoto Memoranda hodlají zúčastněné strany podporovat vzájemnou spolupráci, která bude zaměřena zejména na sestavení střednědobého výhledu akcí na tři roky a sestavení „Plánu významných výročí spojených s duchovním odkazem dějin křesťanství". Ten se stane podkladem pro komunikační plán zaměřený na návštěvy památných míst s tématikou církevní turistiky. Akce, které budou do plánu zařazeny, budou vybrány s důrazem na zájem zachování kulturního dědictví a rozvoje tradic na území České republiky a v zájmu dalšího zvyšování úrovně vnímání historických kulturních tradic.
1.2 Smluvní strany vytvoří podmínky, aby organizace a orgány místní samosprávy, které se na organizování akcí podílí, nebo pořádají akce, zvážily možnost zapojit se do aktivit, které mají církevní tradice na našem území v rámci komunikace vzešlé z tohoto memoranda účastnit.
1.3 Při pořádání vybraných kulturních, náboženských a společenských akcí, které jsou zařazeny do Plánu uvedeného v bodě 1.1 . Vybrané akce zařazené v Plánu budou prezentovány pod společnou značkou MAGNI, značky církevní turistiky na našem území.
1.4 Zvláštní pozornost bude věnována pořádání akcí s cílem efektivní prezentace a propagace jednotlivých destinací České republiky v rámci projektu církevní turistiky, se zvláštním zaměřením na propagaci duchovního odkazu reformace a památek v majetkuCČSH.

ČLÁNEK 2
Oblasti kooperace a spolupráce

2. 1 Vzájemná spolupráce mezi smluvními stranami bude zahrnovat následující oblasti:
Pravidelná setkání pracovního týmu.
Sdílení informací o možnostech podpory rozvoje církevní turistiky v souvislosti s významnými výročími.
Sdílení informací o pořádání náboženských, kulturních a společenských akcí v návaznosti na cíle Memoranda.
Podpora cestovních kanceláří a organizátorů zájezdů formou udělení autorských práv k vydání katalogu církevních památek a pamětihodností
Prezentace MAGNI v rámci komunikace a prezentace tištěných, tak i digitálních medií.
Organizování vzdělávání pracovníků cestovního ruchu v oblastech náboženství, historie a církevních památek.
Hlavním komunikačním nástrojem pro organizaci výletů je www.magni.cz, kde je jednak umístěna nabídka aktuálně vyhlášených výletů jednak bude k dispozici jednoduchý registrační formulář.

2.2 Další oblasti spolupráce
Další oblasti spolupráce je možné dohodnout dle aktuálních projektů a potřeby.

ČLÁNEK 3
Provádění

3.1 K realizaci Memoranda zúčastněné strany vytvoří společný pracovní tým ustavený na základě tohoto Memoranda. Ten posoudí a rozpracujerealizaci Memoranda do konkrétních podmínek na období jednoho roku ve formě Ročního plánu. Roční plán bude obsahovat zejména výběr akcí na následující kalendářní rok a výhled na další tři roky. Po posouzení a schválení statutárními orgány smluvních stran se Plán stává závazným a bude rozpracován do Komunikačního plánu MAGNI. Statutární orgán tento Plán schválí v termínu nejpozději do 30. 9. předchozího roku.

3.2 Pracovní skupinu zřizuje ředitel agentury HELPTOUR a je složena ze zástupců stran Memoranda a dalších vybraných expertů a odborníků. Pracovní tým se schází dle potřeby, minimálně však jedenkrát za rok, nebo na žádost kterékoliv ze zúčastněných stran Memoranda. O jednání společné pracovní skupiny bude vyhotoven zápis, který signují členové pracovní skupiny.

V Praze 2.7.2012

Signováno

Církev československá husitská
Agentura Helptour

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit

Kalendář akcí

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Události

Žádné události

Komentáře

Mapa událostí
loaderPartneři projektu

reformace konstanz koncil stredovek ccsh 60 Hus banner

Uvedená práce (obsah) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora licenci 3.0 Česko, práva CČSH

Powered by OpenSys