Soudržnost, spravedlnost, pravda!
Prosím, abyste se milovali,
dobrých násilím tlačiti
nedali a pravdy
každému přáli.

Přišel jsem do Kostnice... Proste tedy Boha, aby mi dal stálost, protože mnoho protivníků a silných povstává proti mně... Ale ničeho z toho se nebofím, ani neobávám, doufaje, že po veliké bitvě bývá veliké vítězství a po vítězství větší odměna a větší zahanbení pronásledovatelů.
List M.].Husa z Kostnice

Memorandum o porozumění

mezi Církví československou husitskou
zastoupenou ThDr. Tomášem Buttou, patriarchou

a

Městem Konstanz,
zastoupeným Horstem Frankem, primátorem města

Úvodem
Město Konstanz si v letech 2014 až 2018 připomene 600. výročí kostnického koncilu konaného v letech 1414 až 1418. V jeho rámci chce Město Konstanz celkově uctít osobnost a působení Jana Husa. Bude mu věnován rok 2015, který se stane „Rokem spravedlnosti".

Církev československá husitská má velký zájem na komplexní prezentaci osobnosti Jana Husa a na ocenění jeho významu jako reformátora. Vzhledem ke členství v Ekumenické radě církví a Společenství evangelických církví v Evropě je pro ni důležité, aby jméno Jana Husa bylo připomínané na bázi ekumenické myšlenky.

Jan Hus, jehož učení bylo v mnohém inspirováno Johnem Wicliffem a posléze se stalo důležité i pro Martina Luthera, byl významnou evropskou osobností. Jeho osobu, stejně jako osobu jeho souputníka a přítele Jeronýma Pražského, je nutné 600 let po jejich působení dostatečně ocenit. Obě strany zúčastněné na tomto memorandu jsou zajedno v tom, že právě osoba Jana Husa je příkladem ekumenického působení a soužití v toleranci. Město Konstanz se staví čelem ke svým dějinám i k neblahým událostem, které se vyhrotily upálením Jana Husa a Jeronýma Pražského.

Při setkání uskutečněném dne 24. dubna 2012 v prostorách Církve československé husitské v Praze byly projednány tři projekty, které budou společně dále rozpracovány:

1. „Cesta ke smíření" – socha Jana Husa
Církev československá husitská nabízí Městu Konstanz umístit v něm jako vzpomínku na Jana Husa jeho sochu. Socha v tomto městě je významnou součástí plánované „Cesty ke smíření" Církve československé husitské. Ve spolupráci se Střední průmyslovou školou kamenickou a sochařskou v Hořicích by měly být podobné objekty instalovány v různých městech, která mají vztah k Janu Husovi.

Město Konstanz s tímto záměrem souhlasí. Umístění sochy, realizace projektu a zastoupení Města Konstanz v porotě budou předmětem samostatné dohody.

2. Vzpomínkové místo Husinec
Záměrem Církve československé husitské je zvýšit veřejné povědomí o městě Husinec jako místě narození Jana Husa a o zdejším památníku a přiblížit zde formou výstavy Jana Husa a historii jeho působení v evropském kontextu.

Město Konstanz tento záměr podporuje a zařadí Husinec a památník do svých publikací a záměrů plánovaných v souvislosti s Janem Husem.

3. Telemost/Telebrücke dne 6. července 2015
Dne 6. července 2015 by měly být všechny vzpomínkové pouti a bohoslužby připomínající Jana Husa (mj. v Husinci, Táboře, Praze) v České republice a ve Městě Konstanz propojené telemostem. Cílem je zprostředkování nejrůznějších pietních akcí v médiích lidem, kteří se jich přímo neúčastní. Město Konstanz tento záměr podporuje a bude v německých médiích/televizních stanicích působit ve smyslu zapojení se do spolupráce s Českou televizí.

4. Další postup
Toto memorandum je základem další spolupráce mezi Církví československou husitskou a Městem Konstanz a symbolizuje význam vzpomenutí Jana Husa v rámci výročí konání kostnického koncilu.

Projekty budou konkretizovány a společně rozpracovány v nejbližších měsících. V následujícím čase bude rovněž rozhodnuto o nákladech s nimi souvisejících, o jejich hrazení a zapojení státních i nestátních institucí České republiky, vlády spolkové země Baden-Württemberg, vlády Spolkové republiky Německo a Evropské komise.

Konstanz, Praha,
6. 7. 2012

signováno

Horst Frank, primátor Města Konstanz
Dr. Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské

Mapa událostí
loaderPartneři projektu

reformace konstanz koncil stredovek logo Hus banner

Uvedená práce (obsah) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora licenci 3.0 Česko, práva CČSH

Powered by A.D.